Letöltések

Az alábbiakban a tanfolyamokkal kapcsolatos fontos dokumentumokat tölthetsz le.

 A 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet értelmében, ha egy szervezet vizsgaszervezési jogosultsága megszűnt, azaz nem rendelkezik már vizsgaszervezési akkreditációval, a Nemzeti Referencia Központ állítja ki az Europass-kiegészítőt.

A fentiekre való tekintettel és az OKJ szerinti szakképesítekre vonatkozóan, kérjük, hogy a Központhoz irányítsák a kérelmezőket.

Elérhetőség: [email protected]

Az elveszett, vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a szakképzési feladatot ellátó hatóság bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján.

A bizonyítványmásodlat – a névváltozás kivételével – az eredetileg kiadott bizonyítvánnyal mindenben egyező szövegű, tartalmú, kiadása a központi elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott nyomtatvánnyal történik.

Névváltozás esetén a vizsgázó kérelmére, a névváltozást engedélyező okirat alapján a megváltozott nevet az elektronikus nyilvántartásban szereplő törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti bizonyítványról – a megváltozott adatokkal – bizonyítványmásodlatot kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy – ha tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvényteleníteni kell, és vissza kell adni a tulajdonosának. Az elektronikus nyilvántartásban rögzíteni kell azt is, hogy az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.

A kérelmezőnek a fentiek teljesítését követően postai úton (borítékban) kell megküldenie a vizsgát szervező intézmény megadott címére a kitöltött kérelmet, a 2 000 Ft-os illetékbélyeget.

A bizonyítvány igényléséhez szükséges kérelem innen tölthető le!

Bármilyen kérdésével kapcsolatosan keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken!

A 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre – a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.

2010.01.29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítványmásodlatot. 

Bizonyítvány-másodlat kérelem letöltése!

Az alábbiakban a tanfolyamokkal kapcsolatos fontos dokumentumokat tölthetsz le.

Europass bizonyítvány-kiegészítő

Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató nyitott és rugalmas egységes keretrendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfolió. Az Europass portfolió egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik, formális, nem formális, informális oktatásban és képzésben szerzett kompetenciáik elismertetésére, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására Európában.

A bizonyítvány-kiegészítőt a szakmai bizonyítvány kiadását követően az igénylő írásbeli kérelmére a vizsgáztató intézmények adják ki. A bizonyítvány-kiegészítő kibocsátásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére a 20/2004. (VII. 27.) OM rendeletben meghatározottak szerint. Europass bizonyítvány-kiegészítők a 2005. július 1. után végzett tanulók számára állíthatók ki.

A bizonyítvány – kiegészítő kérhető:

– magyar nyelven
– angol nyelven
– német nyelven
– francia nyelven
– olasz nyelven
– spanyol nyelven

Igénylés módja:

Igénylő űrlap kitöltésével történik, melyhez kérjük mellékelni a szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolatát:

– online: a weboldalunkról letölthető űrlap kitöltve (Europass bizonyítvány-kiegészítő igénylőlap letöltése), és továbbítva az  [email protected]  e-mail címre.

– postai úton: Kapos Bróker Kft., 7400 Kaposvár, Zárda utca 13. 3/2.

– Faxon: +36-82-510-408

Térítési díj: nyelvenként 15 000 Ft postaköltséggel együtt
A magyar és az angol nyelvű Europass bizonyítvány-kiegészítő 2019.01.01-től INGYENES! 
Magyar és angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítő igénylése esetén csak kezelési- és postaköltséget számítunk fel, melynek díja 2.000 Ft!

Befizetés történhet:

– személyesen (7400 Kaposvár, Zárda utca 13. 3/2.)
– belföldi postautalványon (Kapos Bróker Kft., 7400 Kaposvár, Zárda utca 13. 3/2.; megjegyzésben kérjük feltüntetni: „Europass”)
– átutalással (számlaszám: 10103214-45632625-00000007; közleményben kérjük feltüntetni: „Europass”) 

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő kiállításának ideje minimum 3-4 hét, amely a térítési díj befizetése után történik!

 

Az elveszett, vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a szakképzési feladatot ellátó hatóság bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján.

A bizonyítványmásodlat – a névváltozás kivételével – az eredetileg kiadott bizonyítvánnyal mindenben egyező szövegű, tartalmú, kiadása a központi elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott nyomtatvánnyal történik.

Névváltozás esetén a vizsgázó kérelmére, a névváltozást engedélyező okirat alapján a megváltozott nevet az elektronikus nyilvántartásban szereplő törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti bizonyítványról – a megváltozott adatokkal – bizonyítványmásodlatot kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy – ha tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvényteleníteni kell, és vissza kell adni a tulajdonosának. Az elektronikus nyilvántartásban rögzíteni kell azt is, hogy az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.

A kérelmezőnek a fentiek teljesítését követően postai úton (borítékban) kell megküldenie a vizsgát szervező intézmény megadott címére a kitöltött kérelmet, a 2 000 Ft-os illetékbélyeget.

A bizonyítvány igényléséhez szükséges kérelem innen tölthető le!

Bármilyen kérdésével kapcsolatosan keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken!

A 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre – a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.

2010.01.29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítványmásodlatot. 

Bizonyítvány-másodlat kérelem letöltése!

A Kapos Bróker Kft. panaszkezelési eljárása

A panaszok kezeléséről szóló dokumentum, mely tartalmazza a panaszok kivizsgálásának és kezelésének módját. (ld. 58/2013.(XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól: 2. § (3) e))

A panasz kivizsgálásának alapelve az érdekelt felek jogos igényeinek teljesítése.

Alapvetően kétféle panasz lehetséges:
1. a vizsgával kapcsolatos olyan reklamáció, amely a vizsgabizottság hatáskörébe tartozik
2. nem a vizsgabizottság hatáskörébe tartozó észrevétel

A vizsgabizottság hatáskörébe tartozó panaszok, amelyek kezelését az Sz.trv 14.§ (7)-(9) bekezdései szabályozzák a következők szerint:
14 § (7) A szakmai vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított öt napon belül – törvényességi kérelmet nyújthat be.

A (7) bekezdésben meghatározott törvényességi kérelmet a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes kormányhivatalhoz kell címezni, de a szakmai vizsgát szervező intézményhez kell benyújtani. A szakmai vizsgát szervező intézmény a törvényességi kérelmet a törvényességi kérelemmel kapcsolatos véleményével és a szakmai vizsgabizottság állásfoglalásával együtt három napon belül továbbítja a komplex szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes kormányhivatalhoz.

A (7) bekezdésben meghatározott törvényességi kérelmet a kormányhivatal a beérkezést követő naptól számított öt napon belül bírálja el. A törvényességi kérelemmel és a kérelem tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. A benyújtásra meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

A vizsgázót megillető jogokat a 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet 35.§ (5) a következők szerint szabályozza:
Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgafeladatok megoldására javasolt eredményt a vizsga lezárása előtt a vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatot és az értékelési útmutatót a lebonyolítási szabályzatban meghatározott módon és időben megtekintheti. A megtekintésre úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a vizsga utolsó vizsgatevékenységének megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A vizsgázónak a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetően a vizsgabizottság határoz.

A vizsga lebonyolítása során érkezett bárminemű reklamációt  a vizsgabizottság tudtára kell hozni.

Nem a vizsgabizottság kompetenciájába tartozó panaszok kezelése (vizsgadíj, javítóvizsga díj, pótló vizsgadíj mértéke, stb. a Szolg.tv.) 35. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a következők szerint történik:
A panaszt felvevő intézmény az általa nyújtott szolgáltatással összefüggésben az igénybe vevő által közölt panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panasszal nem ért egyet, erről a panaszost tájékoztatja. Ha a panasz kivizsgálása nyomban nem lehetséges, erről a tényről, és a panaszra való válaszadás várható időpontjáról haladéktalanul tájékoztatja a panaszost.

A panaszt az intézmény vezetése legkésőbb harminc napon belül köteles írásban megválaszolni, kivéve, ha a szóbeli panaszt nyomban orvosolja.

A panaszt, annak súlyosságától függően az intézmény vezetője által kapott felhatalmazás alapján a vizsgaszervező vagy egy kijelölt munkacsoport vizsgálja ki és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.

Amennyiben a reklamáció jogos volt, a szükséges hibajavító tevékenység az Ügyvezető véleményének figyelembevételével kerül meghatározásra.

A panasz elutasítása esetén az intézmény vezetése köteles az igénybe vevőt írásban tájékoztatni ennek indokairól és arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóságnál kezdeményezhet eljárást, továbbá milyen egyéb nem hatósági vagy bírósági vitarendezési módokat vehet igénybe, az ilyen eljárás megindításához vagy vitarendezési mód igénybevételéhez szükséges információkkal együtt.

Panaszbejelentő letöltéséhez kattintson ide!

Nem találtad meg a dokumentumot, amit kerestél és letöltenél?