Gyakori kérdések

Az alábbi gyakori kérdések (GYIK) téged is érdekelhetnek

További információra van szükséged egy tanfolyammal kapcsolatban? Többet szeretnél megtudni a modulzáró vizsga menetéről?

Igen, az elmélet és a gyakorlat is egy városban van megtartva, nem kell másik városba utazni.

Tartalmazza a képzési díjat és a vizsga díját is.

Amennyiben rendelkezel szakiránynak megfelelő OKJ végzettséggel akkor a teljes elméleti oktatás alól illetve a szóbeli vizsga alól is mentesülsz.

Szóbeli és gyakorlati vizsga is van.

Kérjük, hogy fordulj a képzésszervezőhöz. Elérhetőségét lejjebb görgetve találod.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt a külföldi munkaadók és képző intézmények részére az OKJ-s szakképesítések között. A bizonyítványnál jóval részletesebb dokumentum alapján könnyebben fogadhatják el a Magyarországon megszerzett szakképesítést.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő tájékoztatja a munkáltatót vagy képző intézményt a hazai OKJ-s szakképzési rendszerben bekövetkező változásokról és azok kompetenciákat érintő hatásáról, információkat ad a magyar munkavállalók itthon szerzett szakképesítéséről.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő olyan információkkal szolgál a megszerzett szakképesítésről, amelyek az eredeti bizonyítványban nem kerülnek kifejezésre:

 • Az adott képzésbe való belépési követelmények,
 • Megszerzett készségek és kompetenciák,
 • Osztályzási rendszer,
 • Továbbtanulás lehetséges következő szintje,
 • Gyakorlati és elméleti órák aránya,
 • Elvégzett óraszámok.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő nem helyettesíti az eredeti bizonyítványt és nem jelenti a végzettség automatikus elismerését.

 • részletes információt ad a szakképesítésről
 • a magyar mellett angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveken érhető el
 • pontos leírást nyújt a kompetenciákról és a szaktudásról
 • nyomon lehet követni benne a változásokat
 • képzések jobban összehasonlíthatóvá válnak

A 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet értelmében, ha egy szervezet vizsgaszervezési jogosultsága megszűnt, azaz nem rendelkezik már vizsgaszervezési akkreditációval, a Nemzeti Referencia Központ állítja ki az Europass-kiegészítőt.
A fentiekre való tekintettel és az OKJ szerinti szakképesítésekre vonatkozóan, kérjük, forduljon a Központhoz.
Elérhetőség: [email protected]

A törvény értelmében a vizsgáztató intézmények a bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítést kérhetnek – ez minden intézmény saját hatásköre. A magyar és az angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítés nem kérhető, de kezelési- és postaköltség felszámolható. A magyar és angol nyelvű bizonyítvány kiegészítő igénylése esetén a kezelési- és postaköltség díja igénylésenként egyszer kerül felszámolásra. Egy idegen nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért a Nemzeti Referencia Központ által meghatározott díj kérhető el nyelvi változatonként. Az Europass bizonyítvány-kiegészítők rendszerében lehetőség van angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvű dokumentum kiállítására. A nyelvi változatok igény szerint készülnek el. 

A német, francia, olasz és spanyol nyelvű Europass-kiegészítőkre vonatkozó térítési díj összege jelenleg: 15.000 (tizenötezer) Ft.
Az angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítő továbbra is ingyenes.
nrk.nive.hu

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a szakképzési feladatot ellátó hatóság bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján.

A bizonyítványmásodlat – a névváltozás kivételével – az eredetileg kiadott bizonyítvánnyal mindenben egyező szövegű, tartalmú, kiadása a központi elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott nyomtatvánnyal történik.

A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a bizonyítványmásodlat kiadásának okát, a kiállítás időpontját, a kiállító nevét és címét, el kell látni iktatószámmal, továbbá a szakképzési feladatot ellátó hatóság vezetőjének aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. A záradékban szereplő adatokat a központi elektronikus nyilvántartásban és a szakképzési feladatot ellátó hatóság birtokában lévő törzslapon is rögzíteni kell.

A bizonyítványmásodlat kiadásáról a szakképzési feladatot ellátó hatóság az elektronikus felületen keresztül értesíti a vizsgaszervezőt. A bizonyítványmásodlat záradékának adatait a vizsgaszervezőnél található kinyomtatott törzslapra is rá kell vezetni és a vizsgaszervező vezetőjének aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíteni.

Névváltozás esetén a vizsgázó kérelmére, a névváltozást engedélyező okirat alapján a megváltozott nevet az elektronikus nyilvántartásban szereplő törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti bizonyítványról – a megváltozott adatokkal – bizonyítványmásodlatot kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy – ha tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvényteleníteni kell, és vissza kell adni a tulajdonosának. Az elektronikus nyilvántartásban rögzíteni kell azt is, hogy az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.

A kérelmezőnek a fentiek teljesítését követően postai úton (borítékban) kell megküldenie a vizsgát szervező intézmény megadott címére a kitöltött kérelmet, a 2 000 Ft-os illetékbélyeget.

A bizonyítvány igényléséhez szükséges kérelem innen tölthető le!

Bármilyen kérdésével kapcsolatosan keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken!

A 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre – a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.

2010.01.29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítványmásodlatot.

A bizonyítvány igényléséhez szükséges kérelem innen tölthető le!

A Kapos Bróker Kft. utaláshoz szükséges adatai:
Számlavezető bank neve: MBH Bank
Számlaszám: 10103214-45632625-00000007
IBAN számlaszám: HU46 101032144563262500000007
SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB

A vizsgára jelentkezni az erre rendszeresített jelentkezési lap kitöltéséve, határidőre történő leadásával és az előre meghatározott vizsgadíj befizetésével lehet. Az olvashatóan, kék színű tollal kitöltött, és személyesen aláírt jelentkezési lapot személyesen vagy postai úton megküldheti a szervező részére vagy a képzés során az oktatónak is leadhatja.

A hiányosan vagy rosszul kitöltött jelentkezési lapok automatikusan érvénytelenek.

A jelentkezési lap érvénytelen, ha:

 • nincs aláírva,
 • nem lehet beazonosítani a jelentkező kilétét,
 • a jelentkező egyáltalán nem, vagy nem egyértelműen jelöli be, hogy miből szándékozik vizsgázni,
 • a vizsgára jelentkezőnek képzési díj és/vagy vizsgadíj tartozása van,
 • határidőn túl beadott a jelentkezés.

A szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeit a szakképesítéshez tartozó SZVK határozza meg. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a jelentkezést nem áll módunkban elfogadni.

 • 1. A szakképesítéshez előírt tanulmányok elvégzését tanúsító modulzáró vizsga letételét igazoló, a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti okiratot, vagy annak hiteles másolatát. (A modulzáró vizsgát szervező képző intézmény állítja ki a sikeres modulzáró vizsga letételét követően.)
 • 2. Ráépülő szakképesítés esetén az alap szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány (okirat) másolatát, vagy a modulzáró vizsgák igazolását.
 • 3. Gyakorlati tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumokat.
 • 4. Egyéb, a szakmai és vizsgakövetelményben (továbbiakban SZVK) meghatározott dokumentumokat.
 • 5. A vizsgával kapcsolatos kérelmek(et) (felmentési kérelem, stb.) és az azok elbírálásához szükséges iratok(at) vagy azok másolatát.
 • 6. A külön-eljárás díjának befizetését igazoló átutalási megbízás másolatát.
 • 7. Javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor a szakmai vizsga törzslapkivonatának hiteles másolatát.

Vizsgadíj befizetésének módjai:

 • készpénzbefizetés
 • belföldi postautalvány
 • vagy utalás.

A vizsgadíjat legkésőbb a szakmai vizsgától függően a vizsgát megelőző 45. – 30. nap között kell befizetni.

A vizsgák típusa:

 • rendes,
 • pótló,
 • javító.

Pótlóvizsgát az a vizsgázó tehet:

 • aki rá fel nem róható okból a vizsgát nem tudta elkezdeni.

A pótlóvizsgára a vizsgázónak újból be kell jelentkeznie, a jelentkezési lapot újra be kell nyújtania, a távolmaradás okát a megadott határidőig igazolnia kell.

Javítóvizsgát az a vizsgázó tehet, aki

 • vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította.
 • a vizsgán valamely vizsgatevékenysége sikertelen lett.
 • a rendes vagy pótlóvizsgán történt szabálytalansága miatt a vizsgabizottság határozata alapján nem folytathatta a vizsgát.

A javítóvizsgára történő jelentkezés ismételt jelentkezési lap leadásával, és a vizsgadíj befizetésével lehetséges.

A vizsga menetét, helyszínét és időpontját a lebonyolítási és vizsgarend tartalmazza. A vizsgákról tájékoztatást elérhetőségeink egyikén kérhet.

A vizsgára a vizsgázónak hoznia kell:

 • a személyazonosságát igazoló okiratot
 • az iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány(okat) (általános iskolai vagy érettségi bizonyítvány, ráépülés esetén az alap szakképesítést igazoló bizonyítvány).

A vizsga letétele alól a szakmai és vizsgakövetelményben foglaltak szerint adható felmentés.

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt az adott vizsgafeladat eltérő – szóbeli helyett írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati, továbbá írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati tevékenység helyett szóbeli – vizsgatevékenységgel, valamint az adott vizsgafeladatra a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott időnél hosszabb idő alatt is teljesíthető. Gyakorlati vizsgatevékenység esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a szakmai és vizsgakövetelményben előírt időtartam harminc százalékát kivéve, ha a szakmai és vizsgakövetelmény másként rendelkezik.

Mentesül a vizsga vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának letétele alól az a vizsgázó, aki a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett országos tanulmányi versenyen, diákolimpián a versenykiírásban meghatározott követelményt teljesítette, és a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. A versenykiírásban meghatározott felmentés esetén a vizsga vagy a megjelölt vizsgafeladat eredményét jelesnek (5) kell tekinteni.

A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban nyújtja be a vizsgaszervezőnek. A vizsgaszervező a kérelem alapján javaslatot készít elő a szakmai vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) részére. A vizsgafelmentés tárgyában a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyről a vizsgázót legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt három nappal tájékoztatja. A vizsgabizottság a határozatot a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.

A felmentés esetén a felmentés iránti kérelmet legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdéséig kell benyújtani. A vizsgázó a kérelmének indokoltságát köteles igazolni.

A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során – a kihúzott tételek számától függetlenül – egy alkalommal póttételt húzhat. A póttétel választás tényét az érintett szóbeli vizsgafeladat megjelölésével fel kell tüntetni a vizsgaösszesítő íven és a vizsgajegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Azon tétel esetén, ahol póttétel húzására került sor.

Javítóvizsga esetén, ha a póttétel alapján nyújtott szóbeli teljesítmény elégtelen és a megszerezni kívánt szakképesítésnek van részszakképesítése, akkor a vizsgázó további egy póttételt húzhat a részszakképesítés szóbeli tételsorából.

Ha javítóvizsga esetén a szóbelin kívüli vizsgatevékenységek részeredményei alapján már csak részszakképesítés megszerzésére van lehetőség, akkor a szóbeli tételt a részszakképesítés tételsorából kell választani. Ebben az esetben a bekezdésben foglaltak szerint egy alkalommal póttétel választására is van lehetőség.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét elégtelenre értékeli.

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – bizonyítványmásodlatot kiállítására van lehetőség a törzslap alapján.

Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgafeladatok megoldására javasolt eredményt a vizsga lezárása előtt a vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatot és az értékelési útmutatót a lebonyolítási szabályzatban meghatározott módon és időben megtekintheti. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A vizsgázónak a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetően a vizsgabizottság határoz.

Vizsgadíjakkal kapcsolatos információt elérhetőségeink egyikén lehet kérni.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt a külföldi munkaadók és képző intézmények részére az OKJ-s szakképesítések között. A bizonyítványnál jóval részletesebb dokumentum alapján könnyebben fogadhatják el a Magyarországon megszerzett szakképesítést.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő tájékoztatja a munkáltatót vagy képző intézményt a hazai OKJ-s szakképzési rendszerben bekövetkező változásokról és azok kompetenciákat érintő hatásáról, információkat ad a magyar munkavállalók itthon szerzett szakképesítéséről.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő olyan információkkal szolgál a megszerzett szakképesítésről, amelyek az eredeti bizonyítványban nem kerülnek kifejezésre:

 • Az adott képzésbe való belépési követelmények,
 • Megszerzett készségek és kompetenciák,
 • Osztályzási rendszer,
 • Továbbtanulás lehetséges következő szintje,
 • Gyakorlati és elméleti órák aránya,
 • Elvégzett óraszámok.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő nem helyettesíti az eredeti bizonyítványt és nem jelenti a végzettség automatikus elismerését.

 • részletes információt ad a szakképesítésről
 • a magyar mellett angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveken érhető el
 • pontos leírást nyújt a kompetenciákról és a szaktudásról
 • nyomon lehet követni benne a változásokat
 • képzések jobban összehasonlíthatóvá válnak

A bizonyítvány-kiegészítőt a Kapos Bróker Kft. adja ki. A bizonyítvány-kiegészítő kibocsátásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben meghatározottak szerint. Europass bizonyítvány-kiegészítők a 2005. július 1. után végzett résztvevők számára állíthatók ki, akik OKJ-s képzésben vettek részt. Kivételes esetekben lehetőség van az Europass kiadására korábban végzettek számára is, különeljárás keretében. Ezzel kapcsolatban bővebb információért a Kapos Bróker Kft.-hez fordulhat.

A törvény értelmében a vizsgáztató intézmények a bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítést kérhetnek – ez minden intézmény saját hatásköre. A magyar és az angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítés nem kérhető, de kezelési- és postaköltség felszámolható. A magyar és angol nyelvű bizonyítvány kiegészítő igénylése esetén a kezelési- és postaköltség díja igénylésenként egyszer kerül felszámolásra. Egy idegen nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért a Nemzeti Referencia Központ által meghatározott díj kérhető el nyelvi változatonként. Az Europass bizonyítvány-kiegészítők rendszerében lehetőség van angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvű dokumentum kiállítására. A nyelvi változatok igény szerint készülnek el. 

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a szakképzési feladatot ellátó hatóság bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján.

A bizonyítványmásodlat – a névváltozás kivételével – az eredetileg kiadott bizonyítvánnyal mindenben egyező szövegű, tartalmú, kiadása a központi elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott nyomtatvánnyal történik.

A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a bizonyítványmásodlat kiadásának okát, a kiállítás időpontját, a kiállító nevét és címét, el kell látni iktatószámmal, továbbá a szakképzési feladatot ellátó hatóság vezetőjének aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. A záradékban szereplő adatokat a központi elektronikus nyilvántartásban és a szakképzési feladatot ellátó hatóság birtokában lévő törzslapon is rögzíteni kell.

A bizonyítványmásodlat kiadásáról a szakképzési feladatot ellátó hatóság az elektronikus felületen keresztül értesíti a vizsgaszervezőt. A bizonyítványmásodlat záradékának adatait a vizsgaszervezőnél található kinyomtatott törzslapra is rá kell vezetni és a vizsgaszervező vezetőjének aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíteni.

Névváltozás esetén a vizsgázó kérelmére, a névváltozást engedélyező okirat alapján a megváltozott nevet az elektronikus nyilvántartásban szereplő törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti bizonyítványról – a megváltozott adatokkal – bizonyítványmásodlatot kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy – ha tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvényteleníteni kell, és vissza kell adni a tulajdonosának. Az elektronikus nyilvántartásban rögzíteni kell azt is, hogy az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.

A kérelmezőnek a fentiek teljesítését követően postai úton (borítékban) kell megküldenie a vizsgát szervező intézmény megadott címére a kitöltött kérelmet, a 2 000 Ft-os illetékbélyeget.

A bizonyítvány igényléséhez szükséges kérelem innen tölthető le!

Bármilyen kérdésével kapcsolatosan keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken!

A 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre – a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.

2010.01.29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítványmásodlatot.

A bizonyítvány igényléséhez szükséges kérelem innen tölthető le!

A Kapos Bróker Kft. utaláshoz szükséges adatai:
Számlavezető bank neve: MBH Bank
Számlaszám: 10103214-45632625-00000007
IBAN számlaszám: HU46 101032144563262500000007
SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB

Nem találod kérdésedre a választ a gyakori kérdések közt?